RetkiRentin vuokrasopimus

Tätä vuokrasopimusta sovelletaan kaikkiin Retkirent.fi-verkkopalvelun kautta tehtyihin palveluiden, tuotteiden tai muiden hyödykkeiden vuokraamiseen. Vuokrasuhde syntyy aina Vuokralleottajan (jäljempänä ”Vuokralainen”) ja Vuokralleantajan (jäljempänä ”Vuokranantaja”) välille, eikä Raylab tai Retkirent.fi (jäljempänä ”Palvelu”) koskaan tule vuokrasuhteen osapuoleksi, eikä se siten ole vastuussa siitä, jos vuokran kohde ei vastaa Vuokranantajan siitä antamia tietoja, sen soveltuvuutta aiottuun käyttöön tai Osapuolten siitä sopimaa.

Osapuolet

1. VUOKRALAINEN

Vuokralaiseksi tulee aina Palvelusta kyseisen vuokrausilmoituksen kohteen vuokraava osapuoli. Vuokralainen vakuuttaa, että hänellä on oikeus ottaa vuokran kohde vuokralle ja että hän on yli 18-vuotias oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö tai y-tunnuksen omaava rekisteröity yritys, jolla on pankki- tai luottokortti.

2. VUOKRANANTAJA

Vuokranantajaksi tulee aina Palveluun kyseisen vuokrausilmoituksen jättänyt osapuoli. Vuokranantaja vakuuttaa, että hänellä on oikeus antaa vuokralle vuokran kohde ja että hän on yli 18-vuotias oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö tai suomalaisen y-tunnuksen omaava rekisteröity yritys, jolla on pankki- tai luottokortti.

(Yhdessä jäljempänä ”Osapuolet”, yksin ”Osapuoli”)

3. VUOKRAN KOHDE

Vuokran kohde ilmenee Vuokranantajan Palveluun jättämän ilmoituksen sekä Osapuolten välisen muun kirjeenvaihdon perusteella. Vuokran kohteeseen kuuluvat aina myös sovitut lisävarusteet mukana olevine tarvikkeineen.

4. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika määräytyy Osapuolten välisen sopimuksen perusteella, vuokra-ajan ollessa kuitenkin aina vähintään yksi (1) vuorokausi eli yksi vuokrapäivä vastaa yhtä kokonaista vuorokautta (24 tuntia) ja vuokraa tulee maksaa myös vuokran kohteen nouto- ja palautuspäivästä.

5. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

5.1. Vuokranantaja vastaa vuokran kohteen tavanomaisesta puhtaudesta ja toimintavalmiudesta sisältäen sen mukana seuraavat lisätuotteet ja niihin liittyvät tarvikkeet.

5.2. Vuokralaisen tulee tutustua vuokran kohteen käyttöohjeisiin huolellisesti ja käyttää vuokran kohdetta vain sille tarkoitettuun käyttöön.

5.3. Vuokralainen vastaa vuokran kohteen ja sen mukana seuraavien lisätuotteiden ja tarvikkeiden asianmukaisesta ja käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä sekä näille tekemistensä tai tekemättäjättämistensä seurauksena tapahtuvasta vahingoittumisesta ja katoamisesta. Vuokralainen vastaa vuokran kohteen palauttaessaan sen yleisestä puhtaudesta.

5.4. Vuokralainen ei saa korjata tai korjauttaa kolmannella vuokran kohdetta ilman Vuokranantajan antamaa erillistä kirjallista suostumusta.

5.5. Vuokralainen sitoutuu välittömästi ilmoittamaan vuokralleantajalle havaitsemistaan vuokran kohteen vioista ja niiden korjaustarpeesta.

5.6. Vuokralaisen tulee palauttaa vuokran kohde Vuokranantajalle vuokra-ajan päättyessä puhtaansa ja toimintakuntoisena.

5.7. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokran kohteen kohtuulliset puhdistus- ja korjauskustannukset Vuokralaiselta, mikäli tämä on laiminlyönyt kohdan 5.6.

6. HINNOITTELU, VUOKRAHINTA, SEN MAKSU JA TILITYS

6.1. Vuokran suuruus määräytyy Osapuolten sopimuksen perusteella.

6.2. Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan tähän vuokrasopimukseen sitouduttaessa Palvelussa olevan maksujärjestelmän avulla.

6.3. Vuokranantajalle tilitettävästä vuokrasta vähennetään Retkirentin palveluveloitus, joka on suuruudeltaan viisitoista (15) prosenttia tai vähintään kaksi (2) euroa vuokran määrästä.

6.4. RetkiRent ei vastaa siitä itsestään riippumattomasta mahdollisesta maksunvälitysviiveestä. Tämän vuokrasopimuksen hyväksymällä Osapuolet sitoutuvat myös seuraaviin maksunvälitystä koskeviin ehtoihin:
Stripe-maksunvälityspalvelun ehdot: https://stripe.com/fi/legal

PayPal-maksunvälityspalvelun ehdot: https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=fi_FI

6.5. RetkiRent pidättää itsellään oikeudet kaikkiin Palvelua tai sen hinnoittelua koskeviin muutoksiin.

7. OSAPUOLTEN VASTUUT JA MUUT VELVOITTEET

Retkeilyvarusteiden, kulkuvälineiden ja muiden retkeilyyn liittyvien tuotteiden vuokraus

7.1. Vuokralaisella tulee olla voimassaoleva koti- tai matkavakuutus, ja vuokran kohteen on oltava mainitun vakuutuksen piirissä koko vuokrauksen keston ajan. RetkiRent tai Raylab ei koskaan vastaa Palvelun kautta vuokratun vuokran kohteen vahingoittumisesta, vioittumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta aineellisesta tai aineettomasta vahingosta tai menetyksestä.

7.2. Vuokranantaja arvioi itse vuokran kohteen käyvän arvon, joka vastaa sen kohtuullista jälleenmyyntihintaa sen hankinta-aika huomioiden ja saattaa itse käyvän arvon Vuokralaisen tietoon.

7.3. Mikäli Palvelun kautta vuokrattu vuokran kohde on vahingoittunut, vioittunut tai kadonnut vuokrasuhteen keston aikana, niin vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokran kohteen käyvän arvon kokonaisuudessaan Vuokranantajalle ilman aiheetonta viivästystä. Vuokranantajan on tällöin kyettävä osoittamaan vuokran kohdetta koskevan vahingon tai menetyksen olemassaolo. Vuokran kohteen tavanomaisesta käytöstä johtuva kuluminen ei oikeuta korvaukseen.

7.4. Vuokralainen voi itse niin halutessaan hakea korvausta oman vakuutusyhtiönsä koti-, matka- tai muusta vakuutuksesta. Vuokralaisen rikkoessa tätä vuokrasopimusta, Palvelun käyttöehtoja tai mitä Osapuolten kesken on muutoin sovittu, niin hän on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan Vuokranantajalle aiheuttamansa vahingot tai menetykset.

7.5. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vuokralainen sitoutuu yleiseen huolellisuuteen ja varovaisuuteen käyttäessään toisen Osapuolen omistamaa vuokran kohdetta kaikkine siihen liittyvine lisävarusteineen ja tarvikkeineen.

7.6. Vuokralaisen maksukortilta tehdään katevaraus vuokrauspyynnön yhteydessä. Vuokranmaksu veloitetaan käyttäjältä vain siinä tapauksessa, että Vuokranantaja hyväksyy pyynnön Retkirent.fi-palvelussa. Vuokranantajan on hyväksyttävä vuokrauspyyntö viimeistään kolmen (3) vuorokauden sisällä pyynnön saapumisesta.

7.7. Mikäli kyse on esineen, asunnon tai muun tilan vuokraamisesta ja vuokrasuhteen ensimmäinen vuorokausi on alle kolme (3) vuorokautta varauspyynnön tekohetkestä lukien, on Vuokranantajan hyväksyttävä vuokrauspyyntö viimeistään vuokrausjakson viimeisen päivän aikana. Vuokranmaksu välitetään Vuokranantajalle varauksen viimeisen päivän jälkeen.

7.8. Vuokralainen on velvollinen tekemään perustellun reklamaation RetkiRentin ylläpidolle viivytyksettä, mikäli Vuokranantaja ei luovuta vuokran kohdetta sovitun ajan puitteissa tai vuokran kohde poikkeaa merkittävästi RetkiRent-palveluun luodusta ilmoituksesta ja sen yhteydessä annetuista tiedoista. Tällöin RetkiRentillä on oikeus olla suorittamatta kyseiseen tapahtumaan liittyvää maksua Vuokranantajalle ja maksu palautetaan Vuokraajalle.

9. VUOKRAOIKEUDEN SIIRTÄMINEN

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää tätä vuokrasopimusta, eikä luovuttaa vuokran kohdetta kolmannelle ilman Vuokranantajan antamaa erillistä kirjallista suostumusta.

10. SOVELLETTAVA LAKI

Tähän vuokrasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

11. RIIDANRATKAISU

Tästä vuokrasopimuksesta mahdollisesti johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin ja viimekädessä Vuokranantajan kotipaikan alioikeudessa.

12. SOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN

Vakuutamme lukeneemme tämän vuokrasopimuksen ja sitoutuvamme siihen.

13. ALLEKIRJOITUKSET

Osapuolet hyväksyvät ja ymmärtävät sitoutuvansa tähän vuokrasopimukseen Vuokralaisen suorittaessa vuokran kohteen maksun Retkirent.fi-verkkopalvelussa Palvelun tarjoamaa maksujärjestelmää käyttäen.